Aktualności

Szanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy!

Trudno uwierzyć, że nadszedł już czas zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Nie widzieliśmy się bardzo długo. Był to dla nas wszystkich rok wyjątkowo trudny, ale też wzbogacił nas w nowe doświadczenia. Uczniowie musieli bardziej się usamodzielnić
i nauczyć organizować oraz planować swoją pracę. Brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielami, bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach, brak kontaktu z zespołem klasowym – to aspekty, które mogły okazać się niezwykle trudne dla wszystkich – uczniów, rodziców i nauczycieli. Wspólnie udało nam się pokonać pojawiające się trudności.

Gratuluję Uczniom wyników uzyskanych na świadectwie zakończenia roku szkolnego, zdobytych nagród oraz wyróżnień.

Szczególne gratulacje kieruję do naszych tegorocznych Absolwentów! Niezwykle dzielnie przeszliście przez zawirowania związane z przesunięciem na czerwiec terminu egzaminu ósmoklasisty. Teraz już ze spokojem możecie oczekiwać na wyniki egzaminu. Trzymamy kciuki za Wasze decyzje i życzymy powodzenia.

Ogromne podziękowania za trud włożony w przygotowanie dzieci do podjęcia nauki zdalnej, wspieranie i pomaganie im
w pokonywaniu trudności należą się rodzicom. Dziękuję Państwu za współdziałanie i podjęcie trudu wdrożenia naszych dzieci do nie zawsze samodzielnej pracy. Jestem wdzięczna, że w tych niecodziennych okolicznościach nauki, byliście Państwo przy i dla swoich dzieci, wpieraliście je emocjonalnie i dbaliście o komfort. Dzięki temu wspólnymi siłami dobrnęliśmy do zakończenia roku szkolnego.

Dziękuję również nauczycielom za otwartość, zaangażowanie i poświęcenie. Dziękuję, że otoczyliście pomocą i wsparciem każdego ucznia. Niejednokrotnie w późnych  godzinach wieczornych odpowiadaliście na maile uczniowskie, poprawialiście i odsyłaliście zadania. Niezłomnie podejmowaliście trud dotarcia do swoich wychowanków, co nie zawsze było to łatwe. Jednocześnie jestem przekonana, że wzbogaceni o nowe doświadczenia, jakie przyniosło ze sobą czasowe ograniczenie zajęć w szkole, będziemy inaczej patrzeć w przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i zdobyte umiejętności oraz kompetencje pozostaną z nami na dłużej
i z powodzeniem będą wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się.

Na nachodzące WAKACJE życzę

Wam drodzy Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele

udanego, bezpiecznego wypoczynku, zdrowia

i chwili zapomnienia od trosk dnia codziennego.

DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU

Dyrektor SSP5 Małgorzata Posmyk

List gratulacyjny Burmistrz Wolomina oswiata

ZMIANA

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się zgodnie z informacjami podanymi przez wychowawców.

zakończenie poprawka

odbiór świadectw

Zapraszamy uczniów klas 8 (BEZ RODZICÓW ze względu na obostrzenia związane z epidemią) na uroczyste zakończenie roku szkolnego w piątek 26.06.2020 r. na godz 10.00 do dużej sali gimnastycznej. Uczniowie obowiązkowo mają mieć założone maseczki ochronne. Rodziców będzie reprezentować Zarząd Rady Rodziców. WEJŚCIE na uroczystość drzwiami od strony łącznika. WYJŚCIE drzwiami od strony furtki przy rondzie.

zakończenieFB

wejście na eg. Fb 1

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów ósmoklasisty (E8)

 

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

  1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

  1. [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
   w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
   w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

  1. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
   z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

  1. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

  1. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych; linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

  1. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 

  1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

  1. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
   w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
   i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
   z wyjątkiem sal egzaminacyjnych
   po zajęciu miejsc przez zdających lub
   po
   podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego .

  2. [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

  2. wychodzi do toalety

  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

  1. [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
   po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
   (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 

  1. [*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

 

Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

 [!]Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

   • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

   • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
    po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

   • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

   • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
    po zakończonym egzaminie.

 

 

[*]Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
Harmonogram wejść uczniów będzie podany na 2-3 dni przed egzaminem.


[*]Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

1 Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole”, należy pod tym pojęciem rozumieć również ośrodek egzaminacyjny oraz miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, za wyjątkiem tych sytuacji, w których egzamin jest przeprowadzany na świeżym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie, i wprowadzenie danego zabezpieczenia lub danej rekomendacji byłoby niemożliwe lub niezasadne (np. wietrzenie sali, gdy część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana w lesie).

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Od dnia 1 czerwca na terenie szkoły będą się odbywać  konsultacje dla chętnych uczniów.
Zamieszczamy poniżej druk zgody na zastosowanie procedur bezpieczeństwa. Zgoda musi być wyrażona w stosunku do uczniów, którzy przyjdą na konsultacje.

 

zgoda tem pop

ZARZĄDZENIE NR 12/2020

DYREKTORA

SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W WOŁOMINIE

z dnia 22 maja 2020 r.

 

Na podstawie § 18 pkt 2rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 , poz. 69 z późn. zm.) , po uzyskaniu zgody Burmistrza Wołomina , zarządzam co następuje:

§ 1

Zawieszam zajęcia dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcze w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie na okres od 25 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r.

§ 2

Uzasadnienie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2020 r.

§ 4

Treść Zarządzenia wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

 

           SSP5.410.4.2020                                                                                                                       Wołomin, 21.05.2020 r.

 

 

 

                                                                                                                                         Pani Elżbieta Radwan

                                                                                                                                         Burmistrz Wołomina

                                                                                                                                         za pośrednictwem Dyrektora ZEASiP

                                                                                                                                         w Wołominie

 

 

 

 

 

W związku z § 18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 z późn. zm.) proszę o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczych , jak również konsultacji dla uczniów na czas oznaczony, tj. od 25 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r.

 

Uzasadnienie:

Uprzejmie informuję, że z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe ponowne zorganizowanie pracy w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie od dnia 25 maja 2020 r. zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r., mimo, iż 14 rodziców zgłosiło potrzebę objęcia opieką świetlicową ich dzieci.

 

Od dnia 18 maja 2020 r. trwają prace przygotowawcze w celu ponownego uruchomienia szkoły:

 

1) przegląd sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych i innych przedmiotów , których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować;

 

2) gruntowne mycie i dezynfekcja wszystkich pomieszczeń , w których będą odbywały się zajęcia ,szatnie, gabinety administracyjne, pomieszczenia sanitarne ;

 

3) zakup środków do dezynfekcji;

 

4) zakup środków ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos – czas realizacji zamówienia wynosi ok. 14 dni.

 

5) opracowanie i wdrożenie szczegółowej procedury w sprawie organizacji pracy szkoły czasie pandemii koronawirusa;

 

6) opracowanie , wdrożenie procedury oraz przeszkolenie pracowników w sprawie postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na Covid-19;

 

7) wystąpienie do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej o dokonanie przeglądu placówki pod kątem spełnienia wymogów sanitarno- epidemiologicznych oraz wydanie opinii w sprawie opracowanych procedur i ich zgodności z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego .

 

Ponadto informuję, że mam na uwadze zapewnienie bezpiecznych warunków uczniom przystępującym niebawem do egzaminu.

 

W związku z powyższym stwierdzam , że Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie nie jest gotowa do przyjęcia uczniów w dniu 25 maja 2020 r. Planowane zakończenie prac przygotowawczych i dostosowanie do potrzeb nowej organizacji pracy zgodnie z wytycznymi GIS , Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej nastąpi do dnia 29 maja 2020 r.

KONSULTACJE NAUCZYCIELI

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie

 

 

Imię i nazwisko

dzień

godziny

 1

Bujniak Sławomir

poniedziałek

15.00-16.00

 2

Dąbrowski Piotr

środa

14.00-15.00

 3

Dobosz Anna Maria

wtorek

10.00-11.00

 4

Dobosz Bożena

środa

11.00-12.00

 5

Drzewiecka Magdalena

czwartek

12.00-13.00

 6

Górska-Palak Maria

poniedziałek

11.00-12.00

 7

Harasimiak Jolanta

poniedziałek

10.00-11.00

 8

Jarząbek Anna

wtorek

10.00-11.00

 9

Kluczyńska-Firszt Iga

środa

14.00-15.00

 10

Kowalska Justyna

piątek

10.00-11.00

 11

Kozanecka Joanna

poniedziałek

10.00-11.00

 12

Krasowska Edwarda

wtorek

9.00-10.00

 13

Kułak Zbigniew

czwartek

10.00-11.00

 14

Lubiak Agnieszka

środa

11.00-12.00

 15

Malinowska Sylwia

poniedziałek

12.00-13.00

 16

Marcinkowski Dariusz

środa

10.00-13.00

 17

Mateusiak Małgorzata

czwartek

13.00-14.00

 18

Miciukiewicz Anna

poniedziałek

11.00-12.00

 19

Molenda Emilia

piątek

12.00-13.00

 20

Orzechowski Bartosz

piątek

13.00-14.00

 21

Osakowska Anna

piątek

11.00-12.00

 22

Plichta Wojciech

poniedziałek

12.00-13.00

 23

Podhorodecka Grażyna

poniedziałek

10.00-11.00

 24

Radziszewski Maciej

wtorek

12.00-13.00

 25

Sęk Katarzyna

środa

13.00-14.00

 26

Sieradzka Izabela

wtorek

11.00-12.00

 27

Siewko Tadeusz

poniedziałek

9.00-10.00

 28

Skotnicki Grzegorz

czwartek

12.00-13.00

 29

Szawłowski Kamil

czwartek

10.00-11.00

 30

Szczepaniak Magdalena

środa

11.00-12.00

 31

Wacławek Małgorzata

czwartek

11.00-12.00

 32

Włodarczyk Monika

środa

13.00-14.00

 33

Wydryszek Agnieszka

piątek

10.00-11.00

 34

Zalewska Milena

wtorek (online)

15.00- 16.00

Zasady obowiązujące uczniów korzystających z konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły:

 1. Z konsultacji mogą korzystać uczniowie tylko po wcześniejszym zgłoszeniu udziału i w uzgodnieniu z nauczycielem udzielającym konsultacji.

 2. Konsultacje odbywają się w grupach max 4 uczniów.

 3. Przed wejściem do szkoły uczniowie muszą zdezynfekować ręce – portiernia szkoły.

 4. Uczniowie w trakcie konsultacji muszą mieć na sobie maseczki ochronne.

 5. Uczniowie nie mogą :

 • pożyczać sobie długopisów, notatek, zeszytów i podręczników oraz innych materiałów, które mogą być źródłem koronawirusa.

 1. Konsultacje odbywają się zgodnie z harmonogramem umieszczonym
  na stronie internetowej szkoły w wydzielonych na ten cel miejscach.

 1. Grupa uczniów uczestniczących w konsultacjach oczekuje na nauczyciela przedmiotu w recepcji zachowując odstęp przynajmniej 2m od osoby. Nauczyciel wychodzi po uczniów i zabiera ich na zajęcia oraz odprowadza uczniów do wyjścia po zakończonych zajęciach.

 2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko zdrowi uczniowie bez objawów takich jak katar, kaszel, gorączka oraz trudności z oddychaniem – stan zdrowia ucznia musi być każdorazowo potwierdzony oświadczeniem rodzica, że uczeń jest zdrowy.

 

Uczeń , który przychodzi na konsulatcje każdorazowo przyosi ze sobą dokument: "Oświadczenie rodzica", napisane wg poniższego wzoru:

konsultacje nauczycieli oświadczenie