mistrz języka 22

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RETORYCZNEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

O TYTUŁ MISTRZA SŁOWA 2022

§ 1

Gminny Konkurs Mistrz Słowa 2022

Cel konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie.

 2. Celem konkursu jest:

  - uczczenie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

  - promocja sztuki publicznego wystąpienia

  - doskonalenie umiejętności autoprezentacji i posługiwania się słowem

  - promocja działań kulturalno- oświatowych Gminy Wołomin

  - promocja szkoły

  § 2

  Zasady, przebieg czas trwania konkursu

 1. Konkurs organizowany jest w szkole w ciągu jednego dnia.

 2. Wystąpienia uczestników ocenia jury.

 3. Czas prezentacji przygotowanej przez uczestnika 3 do 5 minut.

 4. Decyzja jury jest niezależna i ostateczna.

 5. Szkołę reprezentuje maksymalnie dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej.

 6. Uczestnicy losują kolejność swoich wystąpień.

 7. Tytuł mistrza słowa 2022 przyznaje się w dwóch kategoriach wiekowych:

  - dzieci młodsze: klasy 4- 6

  - dzieci starsze: klasy 7 -8

§ 3

Tematyka i termin konkursu

1. Zadaniem ucznia jest przygotowanie i zaprezentowanie tekstu na temat: Moje marzenie.

2. Termin konkursu i godzina rozpoczęcia konkursu: 21 lutego 2022 r , godz. 9:00

Termin i udział (ze względu na okres pandemii ) prosimy potwierdzić na 3 dni przed ustaloną datą )

§ 4

Warunki udziału w konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Gminie Wołomin.

 2. Udział w konkursie jest bezłatny i dobrowolny.

 3. Zgłoszenia uczesstnika może dokonać szkoła ucznia poprzez nauczyciela lub rodzica drogą mailową lub osobiście poprzez kartę zgłoszenia na adres organizatora ( załącznik nr 1)

 4. W celu wzięcia udziału w konkursie koniecznym jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ( Oświadczenie – załącznik nr 2)

 5. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  - imię i nazwisko uczestnika

  - wiek ( klasa)

  - nazwę szkoły

  - stosowne załączniki nr 1 i nr 2

§ 5

Nagrody

 1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie laureatowi tytułu Mistrza Słowa 2022 oraz okolicznościowe nagrody i wyróżnienia za udział w konkursie.

§ 6

Prawa i obowiązki organizatora konkursu

 1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie zapewnia uczestnikom właściwe i bezpieczne warunki udziału w konkursie.

 2. Szkoła powołuje jury, które ocenia prezentację uczestnika według następujacych kryteriów:

  - Sposób prezentacji i poprawność językową

  - Wartość artystyczną i bogactwo języka

  - Oryginalność interpretacji tematu i elementy twórcze.

 3. Organizator przegotowuje dokumentację wymaganą przy organizacji konkursu.

 4. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 31 stycznia 2022 r.

§ 7

Postanowienia końcowe.

 1. Informacje na temat konkursu będą umieszkone na stronie internetowej szkoły :

  www.sp5.wolomin.org

 2. Na dokumentację konkursu składa się:

  - zgłoszenie uczestnika – zał. Nr 1

  -oświadczenie wyrazenia zgody na przetwarzanie i udostępnianie danychosobowych uczestnika konkursu/ rodzica/prawnego opiekuna dziecka – zał. Nr 2

  - Protokół komisji konkursowej.

 3. Koordynator konkursu Małgorzata