Małgorzata Posmyk     
od 23 listopada 2015r.  jest dyrektorem Zespołu Szkół nr 5  w Wołominie.
Ukończyła Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zielonce, Liceum Ogólnokształcące im. Lisa Kuli w Warszawie, Studium Nauczycielskie w Warszawie.
Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała tytuł magistra na Wydziale Pedagogicznym .  Ukończyła studia filologii polskiej. Ma  kwalifikacje z zakresu organizacji  i zarządzania oświatą.  
Od 1 września 1985 r. pracowała w Zespole Szkół nr 4 w Wołominie, najpierw jako nauczyciel, następnie przez 6 lat wicedyrektor, a w latach 2006- 2013 jako dyrektor tej placówki. Była nauczycielem  nauczania początkowego, języka polskiego w gimnazjum i w szkole podstawowej. Jest nauczycielem dyplomowanym z wyróżniającą oceną pracy. Będąc dyrektorem wołomińskiej ,, czwórki" pozyskała środki finansowe na zakup dla szkoły kamer do monitoringu, pianina elektrycznego, wyposażenie do pracowni języków obcych dla uczniów szkoły podstawowej,  a  z funduszy unijnych wyposażenie sali do terapii sensorycznej i polisensorycznej, centrum multimedialnego i pracowni komputerowej dla uczniów gimnazjum. Pozyskała od sponsorów środki finansowe  na wykonanie nowego sztandaru dla szkoły. Pod jej kierunkiem powstał moduł programu wychowawczego
Droga do morza. Dzięki niemu i współpracy z patronem uczniowie poszerzyli wiedzę dotyczącą historii Marynarki Wojennej, flory i fauny Bałtyku. Przez kilka lat osiągali czołowe miejsca  w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Ligę Morską i Rzeczną. W 1999 roku  była współorganizatorem Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogicznego - Wychowanie morskie dzieci i młodzieży-  pod Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Marynarki Wojennej , Ligi Morskiej i Rzecznej. Nawiązała współpracę z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dzięki tej współpracy była  z uczniami w Norwegii na uroczystościach z okazji 67.rocznicy bitwy o Narwik.
Nawiązała współpracę  ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość W i N , która przekładała się na   kształtowaniu  postaw patriotycznych dzieci i młodzieży oraz uczyła poszanowania dla tradycji  i symboli narodowych. Za swoją działalność została odznaczona Medalem Pro Memoria na wniosek Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych . Przez wiele lat organizowała uroczystości dla miasta i gminy Wołomin-  Zaślubiny Polski       z morzem  w Ossowie, koncerty Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej z Gdyni i Występy Zespołu Estradowego Klubu MW ,,Riwiera
’’ z Gdyni.
Za swoje dokonania  została odznaczona  Medalem za Zasługi dla Marynarki Wojennej.  Od 2007 r. zaangażowała się  w prace związane z budową sali gimnastycznej.
Opracowała wstępne założenia do koncepcji, przez czas trwania budowy była członkiem narad koordynacyjnych, zorganizowała uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i uroczystość otwarcia sali . W 2010 r. zorganizowała uroczystość 15. rocznicy nadania szkole imienia z udziałem dowódcy Marynarki Wojenne RP, a rok później uroczystość 75. rocznicy istnienia szkoły. W 2012 roku była współorganizatorem Powiatowej Konferencji ,, Człowiek niepełnosprawny w świecie dzieci    i dorosłych". W latach 2007- 2009 zorganizowała na terenie szkoły  świetlicę TPD. Za okazaną pomoc i pracę otrzymała od Prezesa Zarządu Mazowieckiego Odznakę  Przyjaciel Dziecka . Wiele razy organizowała na terenie szkoły akcję ,, Szlachetna Paczka", paczki świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin i pomoc dla dzieci z zaprzyjaźnionego Domu Dziecka w Dębinkach. Była wielokrotnie nagradzana  nagrodą Burmistrza- 2001, 2006, 2010. Otrzymała  Medal Srebrny za Długoletnią Służbę i Brązowy Medal za Zasługi  dla Obronności Kraju.
Jest współautorką publikacji ,, Wychowanie morskie dzieci i młodzieży",  ,, O specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu”. Była współtwórcą koncepcji funkcjonowania oddziałów integracyjnych w placówkach oświatowych w Wołominie.  
Za nawiązanie współpracy  i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z udziałem kombatantów w 2015 r. otrzymała Odznakę Honorową Sybiraka.
Jako osoba zasłużona dla oświaty i wychowania w tym roku otrzymała odznaczenie resortowe  Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Od lipca 2014 r. do czasu objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie była Prezesem Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Jest członkiem Stowarzyszenia Mazowieckiego Forum Biznesu Nauki i Kultury, członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej „Wołominiak”,
Wiceprzewodniczącą Rady Osiedla Lipińska w Wołominie.
   Pani Małgorzata Posmyk jest przede wszystkim nauczycielką z wieloletnim stażem, która zna i rozumie potrzeby nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do kierowania placówką oświatową.