Zasady organizacji edukacji zdalnej dla uczniów z opracowanym IPET

 

 1. Koordynatorem edukacji zdalnej dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest wychowawca.

 2. Wychowawca w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu realizują treści programowe zgodnie z wytycznymi w IPET. Możliwe są bieżące modyfikacje programowe, mające na uwadze specyfikę sytuacji, możliwości psychofizycznych, zdrowotnych i technicznych ucznia.

 3. Lekcje i zadania dla ucznia z IPET opracowują nauczyciele uczący uwzględniając:

 • zalecenia w obowiązującym IPET,

 • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

 • odpowiednią modyfikację programu nauczania i dostosowanie treści do możliwości uczniów i form zdalnego nauczania,

 • racjonalizację czasu spędzonego przed komputerem,

 • zróżnicowanie zajęć na treści obowiązkowe i dodatkowe, rozwijające zainteresowania.

 1. W tabeli monitorującej codzienną realizację podstawy programowej wyszczególniamy uczniów mających opracowany IPET.

 2. Nauczyciele specjaliści, wspomagający realizują swoje zadania w porozumieniu z wychowawcami i rodzicami uczniów, dobierając najdogodniejsze formy realizacji swoich zadań według programów IPET. Nauczyciele specjaliści dokumentują swoje działania w odrębnej tabeli.

 3. Psycholog, pedagog wspierają w procesie edukacji zdalnej wychowawców i nauczycieli przedmiotów.

 

Monitorowanie postępów uczniów i ocenianie

 1. Nauczyciele wyznaczają rodzaj prac, zadań, które będą podlegać ocenie uwzględniając indywidualne możliwości ucznia z IPET.

 2. Nauczyciele jasno wskazują kryteria oceny pracy i wyznaczają terminy ocen prac.

 3. Uczeń dokumentuje swoją pracę w formach ustalonych z nauczycielem.

 4. Uczeń jest informowany o ocenie w ustalonej formie kontaktu.