Zasady ocenienia w nauczaniu na odległość w Sportowej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie

 

 1. Podczas nauczania na odległość uczeń może być oceniany w dotychczasowej skali (od 1 do 6) za aktywność, odpowiedź, pracę domową, pracę pisemną, quiz, pracę projektową.

 2. Procentowy przelicznik na ocenę pozostaje taki sam jak w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 3. Nieprzesłanie zadań w wyznaczonym przez nauczyciela terminie skutkuje wpisem w dzienniku elektronicznym – „brak”, w przypadku uzupełnienie zadania obok wcześniejszego wpisu, wpisuje się otrzymaną ocenę.

 4. Nieuzupełnienie braków w ciągu tygodnia skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 5. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną – w tym przypadku obok oceny niedostatecznej wpisuje się ocenę
  z poprawy.

 6. Uczeń za aktywną pracę oraz odsyłane zadania może otrzymywać „plusy” lub oceny, w zależności od decyzji nauczyciela.

 7. Nauczyciel w przypadku wątpliwości może sprawdzić samodzielność wykonania zadań poprzez przeprowadzenie rozmowy z uczniem i sprawdzenie jego wiadomości.

 8. Uczniowie uczestniczący w zajęciach online mogą być oceniani na bieżąco z różnych aktywności (np. praca na lekcji, praca domowa, quiz, odpowiedź).

 9. Na ocenę roczną z przedmiotu składają się wszystkie oceny otrzymane w czasie roku szkolnego tj. śródroczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu oraz minimum trzy oceny otrzymane w II półroczu, w tym aktywna i zaangażowana praca w okresie nauczania na odległość.