Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej
Pielęgniarka szkolna
Ewa Roguska

Pracuje w godzinach 8.00 - 15.00.

Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest:
1. Wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
2. Współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów. Istotą tej opieki są medyczne działania zapobiegające w stosunku do uczniów, rodziców i środowiska szkolnego. Zadaniami pielęgniarki szkolnej są:
3. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z prawami pacjenta.
4. Przeprowadzenie testów przesiewowych u uczniów i kierowanie postępowaniem przesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu.
5. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz analiza i wykorzystanie ich wyników.
6. Wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych.
7. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów.
8. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu w szkole oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
9. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
10. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.
11. Współpraca z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno - epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.
12. Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.