Poniżej wymagane dokumenty :

karta-zgloszenia-do-swietlicy

Pouczenie.doc

Regulamin świetlicy szkolnej

działającej przy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie

Procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej w okresie epidemii.


1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, która mieści się w sali nr 20, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Zaleca się w miarę możliwości, prowadzenie zajęć świetlicowych na świeżym powietrzu na terenie szkolnym i pozaszkolnym z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

2. W miarę możliwości nauczyciel świetlicy zapewnia bezpieczne odstępy pomiędzy uczniami przebywającymi w świetlicy. Podczas realizacji zajęć świetlicowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć zajęcia i gry kontaktowe.

3.W czasie pobytu na świetlicy dzieci korzystają z własnych przyborów. Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami między sobą. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy

4. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Środki do dezynfekcji rozmieszcza się w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

5. Pomieszczenie świetlicy należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjściem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

6. Przedmioty, przybory, pomoce dydaktyczne i sprzęt znajdujące się w pomieszczeniu świetlicy, których nie można skutecznie umyć, lub zdezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przedmioty wykorzystane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

7. Jeżeli dziecko źle się czuje w czasie pobytu na świetlicy kierowane jest do pielęgniarki szkolnej.

W przypadku, gdyby u dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe rodzic zobowiązany jest do

każdorazowego odbierania telefonu od pielęgniarki szkolnej lub opiekunów świetlicy oraz odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji.

8. Przyprowadzanie dziecka:

Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko z klasy I na 7.30 do świetlicy wprowadza go przez drzwi od strony parkingu szkoły. Dziecko do 11 września 2020 schodzi do wyznaczonej szatni wraz z pracownikiem szkoły, zmienia obuwie i zdejmuje kurtkę następnie wraca do sali świetlicowej, gdzie oczekuje na wychowawcę. Po 11 września 2020 będzie samodzielnie schodzić do szatni i wracać do sali świetlicowej. Jeżeli uczeń przychodzi do szkoły i udaje się prosto na zajęcia dydaktyczne postępuje zgodnie z procedurami podanymi przez wychowawcę.

Uczniowie klas II i III wchodzą do szkoły wejściem głównym udają się do szatni, a następnie na świetlicę. Obowiązują ich ogólne zasady funkcjonowania szkoły podane przez wychowawców.

9. Odbieranie dziecka:

Rodzic/opiekun przychodzi po dziecko na świetlicę od strony parkingu, wchodzi tylko na moment, do wyznaczonej strefy, aby nauczyciel sprawujący opiekę mógł rozpoznać osobę odbierającą. Nauczyciel ma prawo prosić osobę o dowód ze zdjęciem stwierdzające tożsamość i sprawdzić w karcie zgłoszenia czy dana osoba uprawniona jest do odbioru. W celu weryfikacji osoba ta może zostać proszony o odsłonięcie twarzy. Następnie wychodzi i czeka pod drzwiami, w tym czasie dziecko ubiera się i wychodzi do rodzica/opiekuna.

W przypadku gdy przy wejściu/wyjściu ze szkoły przebywa już rodzic z dzieckiem, kolejna osoba z

dzieckiem czeka zachowując zalecaną odległość.

Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli- obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Rodzice nie wchodzą z dzieckiem do pomieszczenia szatni.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie oraz w programie wychowawczym szkoły.

3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy opracowanego

w oparciu o koncepcję pracy szkoły oraz zgodnie z ramowym rozkładem dnia.

4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.

5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych pomieszczeniach szkolnych niż sala świetlicowa.

6. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 2

Cele i zadania

1. Cele i zadania świetlicy:

1) organizowanie racjonalnego i bezpiecznego spędzania czasu dzieci w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych;

2) organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki własnej uczniów pod opieką nauczycieli świetlicy;

3) organizowanie zajęć umożliwiających rozwój zainteresowań artystycznych, technicznych, sportowych i innych u dzieci;

4) wdrażanie do wartościowego wykorzystywania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy;

5) rozbudzanie wrażliwości na ład i porządek oraz wdrażanie zasad higieny;

6) kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: koleżeństwo, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność;

7) wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania.

§ 3

Organizacja pracy świetlicy

1. Czas pracy świetlicy trwa od 7.30 do 17.30

2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze,

opiekuńcze w szkole zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.

3. Nadzór pedagogiczne nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie wniosku

składanego przez rodzica ( prawnego opiekuna) z dołączonym zaświadczeniem

o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów z uwzględnieniem godzin pracy.

5. Harmonogram rekrutacji:

1) uczniowie klas I-III

a) składanie wnioski od 1do 30 marca danego roku szkolnego

b) rekrutacja i ogłoszenie list przyjętych dzieci do 30 kwietnia.

2) rekrutacja uzupełniająca dla uczniów klas I

a) składanie wniosków od 1 do 14 września nowego roku szkolnego

b) ogłoszenie list przyjętych dzieci do 15 września

6. Kwalifikacji i przyjmowania dzieci do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły.

7. Opieką wychowawczą w świetlicy są również objęci uczniowie zwolnieni z uczęszczania na zajęcia edukacyjne np. religii lub nie biorący udziału w zajęciach wychowania fizycznego z powodu zwolnienia

8. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25 wychowanków.

9. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, informatyczne, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne.

10. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.

11. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.

12. Zajęcia zorganizowane tematyczne zgodne z planem pracy świetlicy, odbywają się etapowo z uwzględnieniem planu zajęć edukacyjnych uczniów oraz przerw na posiłki. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości

psychofizycznych dzieci.

13. Pobyt dziecka w świetlicy jest bezpłatny. Działalność świetlicy może być dotowana przez dobrowolne wpłaty rodziców i innych ofiarodawców, zgromadzone fundusze przeznacza się wyłącznie na zakup materiałów do zajęć w zakresie działalności świetlicy. Rozliczane są w ramach funduszu Rady Rodziców.

§ 4

Zadania nauczyciela – wychowawcy świetlicy

1. Wychowawca w świetlicy szkolnej:

1) prowadzi pracę wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną oraz jest odpowiedzialny za

jakość i wyniki tej pracy,

2) odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,

3) dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań,

4) prowadzi zajęcia z dziećmi w ramach ustalonego wymiaru i ustalonych godzin,

5) dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy,

6) systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy,

7) wykonuje prace zlecone przez wicedyrektora i dyrektora,

8) zapoznaje uczniów na początku roku szkolnego z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie,

9) dba o dobre imię i o promocję świetlicy w środowisku lokalnym.

2. Składa śródroczne i roczne sprawozdania ze swojej działalności.

3. Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (opiekunami), wychowawcami klas, pielęgniarką szkolną i Radą Pedagogiczną

 

§5

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:

1) opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej,

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,

3) zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy

i poza nią,

4) udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych,

5) pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych,

6) pomocy w nauce,,

7) otrzymywania pochwał, nagród,

8) korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek,

przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy,

9) higienicznych warunków przebywania w świetlicy.

2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązane jest do:

1) przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych zawartych w regulaminie i kodeksie świetlicy

2) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,

3) dbania o ład i porządek tzn. sprzątania po różnych zajęciach i zabawach, odkładania na wyznaczone miejsce przyborów, sprzętu, zabawek i innych pomocy

4) respektowania poleceń nauczyciela,

5) dbania o to, aby rzeczy ucznia były spakowane w plecaku i odłożone w wyznaczone miejsce w świetlicy

§ 6

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy

1. Rodzice (opiekunowie) uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki w świetlicy informując o swojej decyzji.

3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.

4. Współpraca wychowawców i nauczycieli świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji, informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy lub innej przewidzianej w Statucie Szkoły.

5. W sprawach spornych rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do wicedyrektora i dyrektora szkoły.

6. Rodzice (opiekunowie) maja prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy. Jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.

7. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy. Przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy od godz. 7.30 i odebrania do godz. 17.30.

8. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko.

9. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem, poświadczenia własnoręcznym podpisem oraz jego respektowania.

 

§ 7

Nagrody i kary

1. Każdy wychowanek świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych oraz osoba działająca na rzecz świetlicy może otrzymać nagrodę.

2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, aktywność

udział w konkursach, działania na rzecz społeczność świetlicowej, przestrzeganie regulaminu,

kulturę osobistą i inne postawy/zachowania/działania na forum świetlicy.

3. Poniższy katalog nagród może być stosowany łącznie i w dowolnej kolejności.

4. Nagrody:

1) pochwała ustna wobec grupy

2) pochwała ustna na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy

3) pochwała przekazana rodzicom (opiekunom)

4) dyplom

5) wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej

6) pochwała udzielona przez dyrektora szkoły

7) nagroda rzeczowa

5. Za nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy i zasad dobrego wychowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary.

6. Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy, uczniów czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, konkursów świetlicowych.

7. Poniższy katalog kar może być stosowany łącznie (np. uwaga pisemna i upomnienie ustne)

i w dowolnej kolejności.

8. Kary:

1) upomnienie ustne na forum grupy,

2) upomnienie ustne na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy,

3) poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów),

4) uwaga pisemna w dzienniczku ucznia,

5) upomnienia lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły,

 

§ 8

Powierzanie opiece i odbieranie

1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece, czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.

2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie, mówi imię i nazwisko oraz klasę. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.

3. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.

4. Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów).

5. Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samo wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic (opiekun), czyli osoba wydająca zgodę.

6. W przypadku odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice (opiekunowie), wymagane jest pisemne upoważnienie. Jeżeli upoważnienie znajduje się w zeszycie do informacji, należy je skserować. W innym przypadku zeszyt zostaje do dnia następnego w świetlicy szkolnej.

7. Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo ( które ukończyło 10 lat) wyrażają zgodę oraz podpisują oświadczenie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu.

8. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna).

9. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim telefonicznym kontakcie z rodzicem pozwala na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca świetlicy legitymuję osobę i potwierdza jej tożsamość- spisując dane z dokumentu.

§ 9

Sytuacje wyjątkowe

1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy zgłasza ten fakt

pielęgniarce szkolnej, która przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) dziecka. Dziecko do czasu odebrania przez rodziców/prawnych opiekunów przebywa pod opieką pielęgniarki.

2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.

3. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 17.30 wychowawca podejmuje następujące

działania:

1) zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku,

2) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka,

3) po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami lub

osobami upoważnionymi do odbioru dziecka) zawiadamia policję,

4) sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

4. Gdy dziecko jest odebrane przez rodzica (opiekuna) lub osobę upoważnioną po godzinie 17.30 fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku obecności oraz potwierdzony podpisem osoby odbierającej i wychowawcy na notatce służbowej (data, godzina odbioru dziecka, dane osobowe i podpis osoby odbierającej, podpis wychowawcy).

5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun lub osoba upoważniona) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:

1) niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,

2) nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w przypadku odmowy powiadomić policję lub straż miejską,

3) wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, osobę upoważnioną,

4) jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję lub straż

miejską,

5) wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych

działań.

6. Na świetlicę może być przyjęte dziecko, które skończyło zajęcia i nie uczęszcza na świetlicę z powodu nie odebrania po skończonych lekcjach przez rodziców /prawnych opiekunów. Wychowawca ucznia kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami i powiadamia o pozostawieniu dziecka w świetlicy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.

2. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy i bibliotece szkolnej.

3. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają inne dokumenty wewnątrzszkolne, a w szczególności Statut Szkoły.

4. W pozostałych sprawach decyzję podejmuje wicedyrektor albo dyrektor szkoły.

 

Świetlica mieści się w sali nr 20 na parterze budynku szkolnego,

 

 czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 17.30. 

 

 

 

Pracują w niej dwie wychowawczynie:

Alina Niedźwiecka
 i Urszula Pietras 

                                                                                    

           

 

       HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA ŚWIETLICY - więcej

 

         REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ- więcej

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA NA ZAJĘCIA DZIECI KLAS I – III UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY - więcej 

 

 

 


Świetlica prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i przeznaczona jest dla uczniów z klas I-III,

ale w niektórych przypadkach również starszych.

Jest ona miejscem, w którym dzieci spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu.

Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczo- wychowawczej
i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Planem Pracy Szkoły.

W świetlicy obowiązuje regulamin pracy.

Obejmuje on głównie zasady, które powinny być przestrzegane przez dzieci przebywające na świetlicy.

W świetlicy realizowane są następujące rodzaje zajęć:

1. Zajęcia plastyczno- techniczne

2. Zajęcia dydaktyczne

3. Zajęcia muzyczne

4. Zajęcia ruchowe


5. Zajęcia informatyczne

 Czas spędzony w domu z powodu wirusa to nie tylko czas na naukę, ale również na zabawę! Nie możemy być razem z dziećmi, ale możemy podzielić się z Wami pomysłami i doświadczeniem. Mamy nadzieję, że chociaż w taki sposób uda nam się urozmaicić dzieciom czas spędzony w domu.
Gorąco zapraszają do wspólnej zabawy nauczyciele świetlicy.

 

  1. Domowe podchody

Do tej zabawy potrzebne jest min.2 osoby, małe karteczki, coś do pisania/ rysowania i np. jednakowe klocki oraz jakiś przedmiot do schowania. Najlepsza zabawa będzie jak tym przedmiotem będzie coś słodkiego. Będzie to nagroda za prawidłowe przejście zabawy
i odnalezienie „skarbu”.

Ustalamy, kto będzie szukał a kto ukrywał. Osoba szukająca nie może widzieć zagadek ani miejsc ukrycia klocków przed słowem ”start”. Ustalamy również miejsce ukrycia pierwszego klocka np. na biurku.

Numerujemy karteczki od 1 do 5 (liczba kartek dowolna, w zależności od fantazji i wieku uczestników) na 4 piszemy w formie zagadki o jaki przedmiot znajdujący się w mieszkaniu/domu/podwórku nam chodzi. Np. urządzenie wszystkim znane bo za ludzi robi pranie (pralka)lub rysujemy na kartce pralkę. Na kartce nr 5 piszemy BRAWO- ukończyłeś podchody, znalazłeś nagrodę.

Kartkę nr1 składamy i wkładamy w klocek i kładziemy go tam gdzie było ustalone na początku zabawy. Klocek z kartą nr2 chowamy tam gdzie wskazuje zagadka z kartki nr1 i powtarzamy tak aż do nr 5. Kiedy wszystko zostało ukryte dajemy znak osobie szukającej mówiąc „start”.

Osoba szukająca zaczyna oczywiście poszukiwania od miejsca ustalonego na początku, odczytuje zagadkę i szuka dalej.

W tej zabawie wykorzystujemy wszystkie pomieszczenia w mieszkanie tj. pokój, korytarz, kuchnię, łazienkę, balkon czy nawet ogród.

 

  1. Alfabetyczna zagadka

Na kartce należy napisać wszystkie 32 litery alfabetu polskiego. Kolejnej literze przyporządkowujemy numer tj A-1 Ą-2 B-3 itd.

Wymyślamy jakieś zdanie które zaszyfrowujemy w postaci cyfr. Zadaniem osoby odgadującej jest odgadnąć to zdanie.

Np. 32,7,3,29, 14,21,30,14,1 18,12,7 24,14,1,14,1,16,1

26,20,3,29 18,21,32,12 18,12,7 30,16,1,17,1,16,1

Odpowiedź : Żeby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.

  1. Przeprawa przez rzeka.

Wyobraź sobie że przez wasz pokój przepływa rzeka rozciąga swe brzegi od stołu do kanapy albo od ściany do ściany w zależności od rozkładu mieszkania. Musicie przejść na drugi brzeg skacząc po kamieniach, ale tak aby nie wpaść do wody. Czym są kamienie? Poduszkami, jaśkami, pufami czy nawet złożonymi ubraniami. Rozkładamy je na podłodze tak, aby przejście po nich nie było zbyt łatwe. Po każdym prawidłowym przedostaniu się na drugi brzeg zmieniamy ustawienie , oczywiście na trudniejsze.

Inny wariant tej zabawy.

Na linii startu przygotowane są 3 kamienie( kartki papieru). Uczestnik staje na 2 kamieniach każdą stopą na innym, 3 kamień trzyma w ręku. Trzymany kamień kładzie przed sobą na podłodze stawia na nim jedną stopę, a zwolniony kamień przenosi ręką w przód, staje na nim następną stopą itd. Jeśli zawodnik na trasie spadnie, choćby jedną nogą z kamienia, musi powtórzyć trasę od początku.

 

  1. Mały Ninja

Wystarczy zaplątać sznurek czy włóczkę o stół i krzesła by stworzyć niełatwy do przejścia tor. Ćwiczenie wymaga skupienia , precyzji i trochę gimnastyki. A układ można za każdym razem zmieniać, zaczepiając w inny sposób włóczkę. Zadaniem dzieci jest pokonać tor najlepiej nie dotykając nici.

 

5. Szczęściarz

Wystarczy kostka do gry, 2 elementy na podłodze które wyznaczą start i metę oraz jakiś przedmiot np. samochodzik dla każdego z graczy.

Ustawiamy zawodników na linii startu, po kolei rzucamy kostką i poruszamy się o tyle długości samochodu ile wypadło oczek na kostce. Gra kończy się aż któryś z zawodników przekroczy linię mety i jest zwycięzcą.

 

6. Kto wyżej

Potrzebne są kostka do gry i kartka z narysowaną drabiną wys. ok 30 cm, gdzie odległości miedzy szczeblami wynoszą 0,5 cm.

Grający wyrzucają na zmianę kostką i po odczytaniu liczby oczek zaznaczają na drabince odpowiedni szczebel licząc oczywiście od dołu. Np. jeden gracz może zaznaczyć kolorem niebieskim a drugi zielonym. Ten kto szybciej dojdzie do ostatniego szczebla wygrywa.

Gra jest ciekawsza, gdy pewne oczka na kostce np. 1,3,4,6 upoważniają do wspięcia się po drabinie w górę, a pozostałe czyli 2,5 powodują cofniecie o tyle oczek ile wskazuje kostka.

 

7. Przedmuchiwanie piłeczki.

Zawodnicy stoją po obu stronach stołu i na zmianę dmuchają w małą piłeczkę , starając się przezwyciężyć opór przeciwnika. Kto zdmuchnie piłeczkę ze stołu po stronie przeciwnika zdobywa punkt. Piłeczki nie wolno niczym dotykać.

 

8. Wygryzanie z wafla

Dziecko otrzymuje wafel tortowy i jego zadaniem jest wygryzienie z niego określonego kształtu, np. serca, jabłka, litery itp.

 

9. Pisanie ustami lub stopą.

Zadaniem dzieci jest napisanie określonego wyrazu za pomocą pisaka trzymanego palcami u stóp lub w ustach.

 

10. Jazda konno.

Dziecko siada na krześle. Dorosły informuje go że wyrusza np. do babci konno. Jeździe towarzyszą różne odgłosy:

Jedziemy wolno- uderzamy dłońmi o kolana

Jedziemy szybko- szybko uderzamy dłońmi o kolana

Przejeżdżamy przez most- stukamy zaciśniętymi pięściami w swoje piersi

Mijamy zarośla – wystawiamy prawą rękę z okrzykiem „szszszu”

Przejeżdżamy przez błoto- uderzamy dłońmi o policzki

Jedziemy po bruku- uderzamy pięść o pięść

Skaczemy przez przeszkodę – skaczemy z krzesłem kawałek.

Dojeżdżamy na miejsce – schodzimy z krzesła, odstawiamy go na miejsce.

Miłej ZABAWY życzą nauczyciele świetlicy