Deklaracja dostępności

Wstęp:

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie im. Polskich Olimpijczyków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: 

http://sp5.wolomin.org

Data publikacji strony internetowej:12.09.2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej ,
 • niektóre dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało sporządzone dnia:22.09.2020r.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 22 787 44 59, 22 776 21 52.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO - SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej
Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 • do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Lipińskiej – do wejścia prowadzą schody wyposażone dodatkowo w platformę schodową dla niepełnosprawnych, nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
  i słabowidzące,
 • drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego, nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest pracownik obsługi, który pomoże je otworzyć,
 • dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są tylko pomieszczenia na parterze, po zgłoszeniu w Sekretariacie wyznaczony pracownik podejmuje interesanta osobiście
  w wyznaczonym miejscu,
 • budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych ,
 • na parkingu przed budynkiem ( brama wjazdowa od. ul. Prądzyńskiego) wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w szkole nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących, wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego,
 • w szkole nie ma możliwości skorzystania z pomocy osoby mającej ukończony kurs polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.