Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie

Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego ( Dz. U. z 2002 Nr 126, poz. 1078 ).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. 
Klasa sportowa kształci młodzież o szczególnych uzdolnieniach sportowych.
2. Zadaniem klasy sportowej jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych. 
3. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie  prowadzi klasy sportowe o specjalności piłka siatkowa(chłopcy) oraz koszykówka(dziewczęta).
4. Cykl kształcenia sportowego w szkole trwa 3 lata szkoła podstawowa  oraz 3 lata szkoła gimnazjalna.
5. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego oraz współpracę z klubami sportowymi.
6. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem. Przyjęcie do klasy sportowej ucznia jest na wniosek trenera prowadzącego nabór, dobór do danej klasy i po przedłożeniu ważnych badań lekarskich od lekarza medycyny sportowej.
7. Uczniowie klasy sportowej wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego określonego w „Regulaminie rekrutacji do klasy sportowej”, zamieszczonego na stronie internetowej szkoły.
8. Każdy rodzic ( prawny opiekun ) oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się i zaakceptować  niniejszy regulamin.

II. PRAWA UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie.
Ponadto:
1. ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela klasy sportowej ze sprzętu sportowego, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły ,
2. już po jednodniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego w czasie swojej nieobecności,

III. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze Statutu Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie  a ponadto ma obowiązek:
1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć,
2. reprezentować godnie szkołę we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego,
3. poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim w przychodni sportowo lekarskiej, posiadać aktualne badania lekarskie od lekarza medycyny sportowej.
4. dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki), sprzęt sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego,
5. przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących,
6. przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i podporządkować się regulaminowi tych obiektów,
7. przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego i wyjazdów sportowych oraz stosować się do regulaminów obozów i wycieczek,
8. długotrwałą (powyżej 7 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem lekarskim,
9. z wyprzedzeniem przedłożyć nauczycielowi informację o przewidywanej dłuższej nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych.

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
1. 
Prowadzone szkolenie programowe ma na celu:
harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów,
sprzyjanie umiejętnościom współdziałania w zespole,
zdobycie odpowiedniego poziomu cech motorycznych oraz sprawności specjalnej,
opanowanie techniki i taktyki danej dyscypliny,
osiągnięcie zadowalającego poziomu sportowego,
wyposażenie w wiedzę z zakresu higieny, budowy i fizjologii człowieka.
2. Uczniowie klas sportowych realizują program kształcenia ogólnego zgodny z wymaganiami programowymi zalecanymi przez MEN. Szkolenie sportowe wynosi 10 godzin w tygodniu. 
3. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia   wynikające z planu nauczania oraz:
zawody sportowe i mecze prowadzone w ramach zawodów szkolnych, klubowych oraz S.O.S
mecze towarzyskie oraz turnieje,
letnie i zimowe obozy sportowe ( lub zajęcia zamiennie w szkole podczas wakacji ).
W/w formy zajęć są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, kwalifikacji oraz zwolnienia dokonuje wyznaczony nauczyciel/trener, mają one znaczący wpływ na ocenę przydatności ucznia do dalszego szkolenia.
4. 
Obozy szkoleniowe organizowane są w okresie wolnym od nauki.
5. 
Nad sprawnym i efektywnym przebiegiem procesu dydaktycznego i szkoleniowego czuwa dyrektor szkoły.

V. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. 
Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10 godzin.
2. 
Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zawodach sportowych jest posiadanie ważnych badań od lekarza medycyny sportowej.
3. Szkoła zapewnia uczniom klas sportowych: 
odpowiednią bazę treningową,
podstawowy sprzęt sportowy,
4. Rodzice ( prawny opiekun ) mają obowiązek dostarczać aktualne, okresowe  badania lekarskie dziecka. 
5. Uczniowie powinni:
przestrzegać wszystkich wewnętrznych regulaminów szkolnych,
przestrzegać zasad BHP, szczególnie w czasie trwania zajęć,
dbać o sprzęt sportowy,
rozliczyć się z pobranego sprzętu sportowego, a w przypadku zagubienia lub zniszczenia ponieść odpowiedzialność materialną ( przez rodziców/prawnych opiekunów ), 
uczniowie klasy sportowej winni być reprezentantami szkoły w zawodach sportowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. 
Wobec ucznia, który nie stosuje się do niniejszego regulaminu podczas zajęć, wyjazdu czy obozu sportowego przewidziane są kary zgodnie ze Statutem Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie, a ponadto nauczycie/trener klasy sportowej może:
pozbawić prawa uczestnictwa w obozie sportowym i usunąć z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu na prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na ich koszt i w najkrótszym możliwym terminie.
2. O nałożeniu wymienionych kar nauczyciel/trener  klasy sportowej informuje wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.
3. Uczeń nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu, zostaje przeniesiony do klasy ogólnej szczególnie w razie: 
notorycznego naruszania postanowień regulaminów szkolnych 
 jeżeli jego zachowanie ocenione zostanie na nieodpowiednie,
stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych niedozwolonych używek,
osiągania słabych wyników sportowych lub dydaktycznych,
częstego opuszczania treningów oraz meczów  (30% zajęć w semestrze)
stwierdzenia zachowania zagrażającego innym uczniom.
4. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na wniosek  nauczyciela/trenera wychowania fizycznego. O decyzji zostaną powiadomieni rodzice (prawni opiekunowie) i uczeń.
5. Stwierdzenie ciężkiego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu powoduje skreślenie ucznia w każdym czasie, bez zachowania postanowień pkt. 3.
6. Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii prowadzącego zajęcia(trenera) i opinii lekarza, przenosi się do równoległej klasy działającej na zasadach ogólnych.